เพลง ลาวดวงเดือน ๒ ชั้น(ลาวดำเนินเกวียน)

เพลง ลาวดวงเดือน ๒ ชั้น(ลาวดำเนินเกวียน)

ท่อน ๑
– – – – / – – – – /  – ด ร ม / – ซ ล ดํ / – – ดํ รํ / ดํ ดํ ดํ ดํ / ซ ล ดํ ล / ซ ม – ซ /
– – – ล / – ซ ซ ซ / – ม ซ ม / ซ ล ดํ ล / – – ดํ ล / – ซ – ม / ร ม ซ ม / ร ด – ร/
– – ร ม / ร ร ร ร / ดํ ล ซ ดํ / – ร – ม / – ซ – – / – ด – ร / – ม ซ ร / ม ร ด ล /
– – – – / – ดํ – ม / ร ด ร ม / – ซ – ล / – ล ดํ ล / ซ ม ซ ล / ซ ล ดํ ล / ดํ ซ ซ ซ /
– – – – / – – – – / – – – – / – – – – / – – – – / – – – – / *- ด ร ม / *- ร – ด /
ท่อน๒
– – ดํ รํ / ดํ ดํ ดํ ดํ / – มํ ซํ รํ / มํ รํ ดํ ล / – – ดํ ล / ซ ม ซ ล / – ด – ร / – ม – ซ /
ดํ รํ ดํ ล / ดํ ซ ล ดํ / – – – – / – – – – / ซ ล ซ ม / ซ ร ม ซ / – – – – / – – – – /
ดํ รํ ดํ ล / ดํ ซ ล ดํ / – – – – / – – – – / ดํ รํ ดํ ล / – ซ – ม / – – – – / – – – – /
– ม – ม / ร ม ซ ด / – – – – / – ร – ม / ด ร ม ซ / – – – – / ร ม ซ ม / ร ด – ร /
– ม ซ ร / ด ร ม ซ / ล ซ ดํ ล / ซ ม ซ ร / – ดํ รํ มํ / – ล – ดํ / รํ ดํ ล ซ / ดํ ซ ล ดํ /
– ม ซ ร / ด ร ม ซ / ล ซ ดํ ล / ซ ม ซ ร / – ดํ รํ มํ / – ล – ดํ / รํ ดํ ล ซ / ดํ ซ ล ดํ /
ท่อน ๓
– ดํ – ม / ซ ล ซ ดํ / – – – – / – – – – / ซ ล ซ ดํ / ซ ล ซ ม / – – – – / – – – – /
– ม ร ม / ซ ล ซ ดํ / – ดํ รํ ดํ / ท ล ซ ม / – ม ร ม / ซ ล ซ ม / ซ ม ร ม / ซ ล ดํ ซ /
– ดํ – ม / ซ ล ซ ดํ / – – – – / – – – – / ซ ล ซ ดํ / ซ ล ซ ม / – – – – / – – – – /
– ม ร ม / ซ ล ซ ดํ / – ดํ รํ ดํ / ท ล ซ ม / – ม ร ม / ซ ล ซ ม / ซ ม ร ม / ซ ล ดํ ซ /
– ดํ – ม / ซ ล ซ ดํ / – – – – / – – – – / – ซ – ซ / – ดํ – ล / – ซ – ม / – ร – ด /
– ด – ด / ด ร ม ซ / ล ซ ดํ ล / ซ ม ร ด / – ล ดํ รํ / ดํ ล ดํ ซ / ล ซ ม ซ / – ล – ดํ /
– ด – ด / ด ร ม ซ / ล ซ ดํ ล / ซ ม ร ด / – ล ดํ รํ / ดํ ล ดํ ซ / ล ซ ม ซ / – ล – ดํ /
หมายเหตุ* ตัวโน้ตที่มี * สองห้องสุดท้ายของท่อนแรกใช้เล่นเที่ยวกลับ(รอบที่ ๒) แทนโน้ตเดิม ซลดํล ดํซซซ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s